Adatvédelmi tájékoztató

A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) részletesen ismerteti, hogy a Photon Technologies Kft. (székhely: 8600 Siófok, Babits Mihály utca 83., cégjegyzékszáma: 14-09-317144, adószáma: 26218362-2-14; „Photon”, „Társaság”, „Mi”) milyen személyes adatokat gyűjt önről („Ön” és „Érintett”) a dalokbentre.hu honlapunk („Honlap”) és online szolgáltatásaink („Szolgáltatások”), valamint hírlevél szolgáltatásunk („Hírlevél”) igénybevétele során, illetve Szolgáltatásaink felhasználóként („Felhasználó”) vagy zenészként („Zenész”) történő használatával kapcsolatban, továbbá rögzíti a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, illetve egyéb lényeges rendelkezéseket. A jelen Tájékoztatónk a Photon Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: „ÁSZF”) szerves részét képezi, amely itt érhető el.

A személyes adatok Photon által történő gyűjtése és kezelése az Európai Unió közvetlenül hatályos jogszabályai, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik. A személyes adatok kezelésének vonatkozásában különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete ( „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Információs törvény”), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”), és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ekertv.”), továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH”) ajánlásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat, valamint a 29. cikk szerinti Adatvédelmi Munkacsoport ajánlásai az irányadóak.

A fentiek alapján a Társaság az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és a Szolgáltatások, valamint Hírlevelünk igénybevétele során feltöltésre kerül.

A Photon elkötelezett a személyes adatok védelmével kapcsolatban, ezért a kapott személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz valamennyi intézkedést a biztonságos adatkezelés elősegítése érdekében.

I. FOGALMAK

Az alábbi értelmező rendelkezések a GDPR alapján kerültek meghatározásra:

 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • felügyeleti hatóság: a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak a személyes adataik kezelése tekintetében történő védelme, valamint a személyes adatok Európai Unión belüli szabad áramlásának megkönnyítése érdekében az Európai Unió minden tagállama által, a GDPR alkalmazásának ellenőrzéséért kijelölt vagy létrehozott egy vagy több független közhatalmi szerv;
 • érintett felügyeleti hatóság: jelenti azt a felügyeleti hatóságot, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint: a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel; b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz.

II. MILYEN ADATOKAT GYŰJT A PHOTON?

Az adatok, amelyeket gyűjtünk a felhasználóinkkal kapcsolatban lehetővé teszik, hogy a Felhasználók és „Zenészek felvegyék velünk a kapcsolatot a Honlapon keresztül, valamint, hogy továbbfejlesszük és személyre szabhassuk Szolgáltatásunkat.

2.1 Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatok:

Felhasználóként:

 • Amennyiben Ön Felhasználóként kíván a Honlapunkon kapcsolatot felvenni a Szolgáltatásunk igénybevétele érdekében, úgy az alábbi személyes adatokat kezeljük:
  • Név
  • Email cím
  • Üzenet
 • Az email cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon, így például az Ön nevét tartalmazza. Ön szabadon dönthet arról, hogy olyan e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.
 • Amennyiben kapcsolatfelvétel után igénybe kívánja venni a Szolgáltatásunkat, úgy különösen a következő típusú adatokat gyűjthetjük és kezelhetjük:
  • Számlázási név
  • Számlázási cím
  • Adószám (amennyiben a Felhasználó nem természetes személy)
  • Számlavezető bank neve
  • Számlaszám
  • Név
  • Email cím
  • Telefonszám
  • Kiválasztott csomagajánlat
  • Koncert időpontja
  • Munka részletes leírása
  • Projekt elnevezése
  • Kiválasztott Zenész neve

Zenészként:

 • Amennyiben Ön Zenészként kíván a Honlapunkon kapcsolatot felvenni a Szolgáltatásunk igénybevétele érdekében, úgy az alábbi személyes adatokat kezeljük:
  • Név
  • Email cím
  • Üzenet
 • Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon, így például az Ön nevét tartalmazza. Ön szabadon dönthet arról, hogy olyan e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.
 • Amennyiben kapcsolatfelvétel után igénybe kívánja venni a Szolgáltatásunkat, úgy különösen a következő típusú adatokat gyűjthetjük és kezelhetjük:
  • Számlázási név
  • Számlázási cím
  • Adószám (amennyiben a Felhasználó nem természetes személy)
  • Számlavezető bank neve
  • Számlaszám
  • Név
  • Email cím
  • Telefonszám
  • Portfólió

2.2 Automatikusan gyűjtött adatok

A Honlap látogatása és a Szolgáltatás igénybevétele során automatikusan gyűjtünk, tárolunk és kezelünk bizonyos személyes adatokat. A Photon automatikusan fogad és rögzít az Ön böngészője által küldött információkat a szervernaplóin. Ezen adatok köre különösen az alábbi adatok típusára és körére terjed ki:

 • A használatra vonatkozó információk
 • A Honlapon végrehajtott cselekvések
 • A Felhasználó által leadott üzenetek adatai
 • A Honlap látogatásának időpontja és rendszeressége
 • A látogatott tartalom

III. MI A HELYZET A SÜTIKKEL?

A Honlap és a Szolgáltatás igénybevétele során munkamenet sütiket (angolul ’session cookies’) használunk, melyek segítenek a Felhasználók és Zenészek Honlapon végzett munkamenetének azonosításában. Ennek során sütik kerülnek elhelyezésre az Ön számítógépén, amelyek rögzítik a Honlapon végzett műveleteket. A süti egy szöveges fájl, amely az Ön merevlemezére kerül letöltésre az alkalmazott böngészőn keresztül. A munkamenetet a sütik ideiglenesen tárolják az Ön eszközén, csak a Honlapon történő aktuális látogatás ideje alatt kerülnek alkalmazásra és a munkamenet végével, valamint a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek az eszközéről. A sütik nem károsítják az Ön eszközét. A böngésző beállítható úgy, hogy jelezze, mikor sütit szeretne letölteni egy honlapról az Ön számítógépére, így Ön eldöntheti, hogy engedélyezi-e az adott süti letöltését.

IV. HOGYAN HASZNÁLJA FEL A PHOTON AZ ÖN ADATAIT?

Az Ön személyes adatait – különböző célokra, és különböző jogalapokon kezelve – az alábbiak szerint használjuk fel:

4.1. A szerződés teljesítése, valamint a Szolgáltatás nyújtása céljából és jogalapján az alábbi személyes adatokat kezeljük:

 • Név
 • Lakcím
 • Számlázási név
 • Számlázási cím
 • Adószám (amennyiben nem természetes személyről van szó)
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Számlavezető bank neve, bankszámlaszám,
 • Közösségi média elérhetőségek
 • Teljesített megrendelések
 • Felhasználók által írt értékelések
 • A feltöltött portfólió
 • Koncert típusa, időpontja, helyszíne, kiválasztott csomagajánlat, munka részletes leírása, Projekt elnevezése, kiválasztott Zenész

A fenti adatok megadása olyan célokat szolgál, mint például bizonyos termékek és szolgáltatások iránti kérelmek megválaszolása, a megjelenített tartalom testre szabása, a speciális termékekkel, értékesítési ajánlatokkal és új funkciókkal kapcsolatos kommunikáció, valamint a Szolgáltatásokkal kapcsolatos problémák megoldása. A személyes adatokat felhasználjuk továbbá a kifizetések kezelésére, a számla kiállítására, információkérés esetén, vagy a Felhasználók más módon történő kiszolgálására, az Ön által kért szolgáltatások nyújtására és nyereményjátékok, valamint versenyek lebonyolítására.

4.2. A következő személyes adatokat az Ön beleegyezésével (a feldolgozás jogalapjaként) marketing célokra, továbbá kuponok, mobil kuponok, hírlevelek, nyugta üzenetek, emailek és mobil üzenetek küldésére használjuk fel. Marketing üzeneteket, egyéb szolgáltatásokkal összefüggő információkat és promóciókat is küldünk az Ön beleegyezésével:

 • Név
 • Email cím

Ön jogosult arra, hogy a marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Honlapunkon megjeleníthetünk más Felhasználók által írt szöveges értékeléseket a Szolgáltatással vagy a Zenészekkel kapcsolatos élményeik és őszinte véleményük kifejezése céljából. Ezek az ajánlások megjelenítik az értékelő Felhasználók nevét, amely személyes adatnak minősül. Ezeket az ajánlásokat csak a Felhasználók előzetes hozzájárulása után jelenítjük meg Honlapunkon. A Felhasználók bármikor jogosultak értékelésük módosítására vagy törlésére a [email protected] email címre küldött szöveges kérelem útján.

4.3. A személyes adatokat a vonatkozó jogi kötelezettségek betartásának céljából (ami egyben az adatkezelés jogalapja is) kezeljük annak érdekében, hogy megakadályozzuk a csalárd ügyleteket, ellenőrizzük a lopásokat és más módon megvédjük ügyfeleinket és Társaságunkat. A személyes adatokat a jogszabályi megfelelés céljából is kezeljük, valamint segítjük a bűnüldöző szerveket és válaszolunk a felszólításokra és hivatalos megkeresésekre.

4.4. A következő személyes adatokat a Photon jogos érdekeinek érvényesítése érdekében és céljából (ami egyben az adatkezelés jogalapja is) kezeljük, annak érdekében, hogy növeljük a Szolgáltatások, a Honlap, a mobil élmény, valamint a marketing erőfeszítéseinknek hatékonyságát, valamint, hogy kutatást és elemzést végezzünk, beleértve a fókuszcsoportokat és felméréseket, valamint, hogy szükség szerint más üzleti tevékenységeket, vagy más tevékenységeket végezzünk a jelen Tájékoztatóban leírtak szerint

A Honlap és látogatása és a Szolgáltatás igénybevétele során gyűjtött személyes adatok:

 • A használatra vonatkozó információk
 • A Honlapon végrehajtott cselekvések
 • A Felhasználó által leadott megrendelések adatai
 • A Honlap látogatásának időpontja és rendszeressége
 • A látogatott tartalom

A fent említett adatok összegyűjtéséhez, statisztikák készítéséhez és elemzéshez a következő szoftvereket és programokat használhatjuk:

Név Bejegyzett székhely Ország
Google Analytics 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California 94043 Amerikai Egyesült Államok
Facebook Inc. (Pixel) 1601 Willow Road Menlo Park,CA 94025 Amerikai Egyesült Államok
Hotjar Limited, a private limited liability company Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta Málta

A Photon a fent felsorolt személyes adatokat és a származtatott, összesített adatokat statisztikai célokra is felhasználja.

4.5. Integritás és célhoz kötöttség: A Photon csak olyan személyes adatokat gyűjt és tárol, amelyek relevánsak az adatgyűjtés céljai szempontjából, és azokat nem használja fel olyan módon, amely összeegyeztethetetlen a megjelölt célokkal, kivéve, ha ezt a felhasználást Ön engedélyezte. Ésszerű lépéseket teszünk annak biztosítására, hogy a személyes adatok a tervezett felhasználásukhoz megbízhatóak, valamint pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek. Esetenként kapcsolatba léphetünk Önnel, hogy megállapíthassuk, hogy adatai továbbra is pontosak és aktuálisak.

V. MENNYI IDEIG TÁROLJUK SZEMÉLYES ADATAIT?

Személyes adatait mindaddig megőrizzük, amíg az a jelen Tájékoztatóban ismertetett célok eléréséhez szükséges, vagy addig, amíg Ön visszavonja a beleegyezését, kivéve, ha törvény hosszabb megőrzési időt tesz lehetővé vagy ír elő (például adózási, számviteli vagy egyéb jogi szempontokból). Ha nincs vagy nincs többé jogalapunk a személyes adatai kezelésére, akkor vagy töröljük, vagy anonimizáljuk személyes adatait, vagy, amennyiben ez nem lehetséges (mert például adatait biztonsági mentésünkön tároljuk), akkor személyes adatait biztonságosan megőrizzük és elkülönítve tároljuk addig, amíg törlésük nem lehetséges.

VI. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

6.1. A tájékoztatáshoz való jog és helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy Társaságunktól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, továbbá, hogy Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse vagy kiegészítse az Önre vonatkozó pontatlan vagy helytelen személyes adatokat.

6.2. A törléshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje. Amennyiben a személyes adatok kezelése jogszabályi kötelezettségen alapul (például: számviteli törvény rendelkezéseinek történő megfelelés), vagy a Társaság, illetve más Felhasználók jogos érdekén alapul (például: jogi igények érvényesítése), úgy a Társaság jogosult a személyes adatok jogszabályban meghatározottak szerinti további kezelésére.

6.3. A tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy bizonyos esetekben, saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben a személyes adatainak kezelése a Társaság jogos érdekén vagy közvetlen üzletszerzésén alapul.

6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság bizonyos esetekben (például: a személyes adatok pontatlansága esetén, vagy ha az adatkezelés jogellenes) korlátozza a személyes adatainak kezelését.

6.5. Az adathordozhatósághoz való jog: Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban Társaságunktól megkapja, továbbá jogosult arra, hogy Társaságunk ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Társaság.

VII. MILYEN GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOKAT OSZT MEG A PHOTON?

7.1. A Photon nem engedélyezi az Ön előzetes beleegyezése nélkül a személyes adatokhoz való hozzáférést harmadik fél számára, kivéve azokat az eseteket, amikor az adattovábbítás a szerződés teljesítéséhez szükséges, a Photon jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges vagy törvényi előírás alapján történik.

7.2 A Photon megoszthat bizonyos személyes információkat olyan, az Európai Unió, illetve harmadik országban található harmadik személy szolgáltatókkal, akik szoftveres alkalmazásokat, honlap üzemeltetést és egyéb technológiákat szolgáltatnak, valamint meghatározott szolgáltatásokat nyújtanak a Honlap vagy a Szolgáltatás számára (a továbbiakban: „Adatfeldolgozó”). Az Adatfeldolgozó csak olyan, a Photon által gyűjtött személyes adathoz juthat hozzá, amelyek szükségesek a munkája elvégzéséhez vagy a jogszabályok betartásához. Az Adatfeldolgozó soha nem használja fel ezeket az információkat semmilyen más célra, kizárólag a Társaság részére nyújtott szolgáltatásuk teljesítése céljából. Az adatfeldolgozás során az Adatfeldolgozónak meg kell felelnie a jelen Tájékoztató, a vonatkozó hatályos jogszabályok, valamint a közte és a Photon között fennálló szerződések rendelkezéseinek is.

Az alábbi cégek adatfeldolgozó tevékenységét vesszük igénybe:

Név Bejegyzett székhely Ország Tevékenység (adatfeldolgozási szolgáltatás)
Dr. Tanács Ferenc József 1111 Budapest, Egry József u. 23 I/4 Magyarország Jogi szolgáltatások nyújtása.
Száz Arany Pengő Bt. 2517 Kesztölc, Ady Endre utca 41. Magyarország Könyvelési szolgáltatások nyújtása.
Google LLC. (Google Drive, Google Analytics, Google Tag Manager, Google Adwords) 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 Amerikai Egyesült Államok Statisztikai szolgáltatás.
Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241. Magyarország Tárhely Szolgáltatás.
Hotjar Limited, a private limited liability company Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta Málta Felhasználói aktivitásról hőtérkép készítése.
Eastaste Group Bt. 1213 Budapest, Cirmos sétány 19. 2. em. 11. Magyarország Zenész adatbázis építés, megrendelési folyamat kezelés. 
Facebook Inc. (Pixel) 1601 Willow Road Menlo Park,CA 94025 Amerikai Egyesült Államok A facebook hirdetések hatékonyságának mérése.
The Rocket Science Group, LLC(MailChimp platform) 675 Ponce de Leon Avenue NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 Amerikai Egyesült Államok Hírlevélküldés.

7.3. Az Európai Bizottság megfelelősségi határozata alapján az Európai Unió területén kívüli harmadik országok vonatkozásában az Amerikai Egyesült Államokban székhellyel bíró adatfeldolgozók részére akkor továbbítható személyes adat, ha az adott adatfeldolgozó csatlakozott az úgynevezett Privacy Shield Keretegyezményhez. A Google LLC., a Facebook Inc. és a The Rocket Science Group, LLC csatlakozott a Privacy Shield Keretegyezményhez, így a részükre történő adattovábbításhoz a szükséges védelmi szint biztosított.

7.4. Az EU-n belüli magánszemélyekről gyűjtött személyes adatokat a szükséges megfelelő biztosítékok nélkül az EU-n kívüli bejegyzett székhellyel rendelkező harmadik félnek csak az Érintettek hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése érdekében továbbítjuk. A Photon minden erőfeszítést megtesz annak biztosítására, hogy az átadott személyes adatok biztonságban legyenek, és hogy a személyes adatokat a GDPR előírásaival összhangban dolgozzák fel.

VIII. KISKORÚAK SZEMÉLYES ADATAINAK VÉDELME

A Photon kiskorúak személyes adatait – összhangban a Photon ÁSZF-jével – nem gyűjti. Amennyiben sejti vagy tudomására jut, hogy 16. éven aluli gyermek regisztrált a Honlapunkon vagy igénybe vette Hírlevél szolgáltatásunkat, úgy kérjük, hogy az alábbi e-mail címen értesítsen bennünket: [email protected] .

IX. JOGORVOSLATI JOG

9.1. Ön a jogait a [email protected] címre küldött e-mailben vagy a nekünk címzett, postai úton bejegyzett székhelyünkre küldött nyilatkozatával gyakorolhatja.

9.2. Amennyiben nem ért egyet döntésünkkel, úgy joga van hatékony bírósági jogorvoslathoz, vagy a NAIH-nál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; honlap: ) vagy bármely más Európai Uniós tagállam felügyeleti hatóságnál történő panasztétel megtételére.

X. A TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

10.1 A Társaság fenntartja magának a jogot a Tájékoztató megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a Tájékoztató megfelelő módosítására.

Jelen Szabályzat 2020. április 24. napján lép hatályba.

XI. KÉRDÉSEK

Amennyiben a jelen Tájékoztatóval vagy a Szolgáltatással kapcsolatban bármilyen további kérdése van, úgy kérjük, írja meg azt a [email protected] e-mail címre, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot a 8600 Siófok, Babits Mihály utca 83. cím alatt található székhelyünkön.